Belangrijkste besluiten Algemene vergadering van Aandeelhouders 2019

10 april 2019, 17:46

Op woensdag 10 april 2019 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Heijmans N.V. plaatsgevonden in ‘s-Hertogenbosch. De belangrijkste besluiten zijn als volgt:

Samenstelling raad van commissarissen

De heer Sj.S. Vollebregt is herbenoemd voor een periode van vier jaar die per heden is ingegaan. De heer S. van Keulen is, conform het rooster van aftreden, na afloop van de AVA afgetreden.

Statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijziging die een onderdeel vormt van de gemaakte afspraken over de verlaging van het dividend en de aflossing van het preferente kapitaal is goedgekeurd.

Machtiging raad van bestuur tot uitgifte aandelen

De machtiging van de aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen is verlengd voor de duur van 18 maanden vanaf heden. De bevoegdheid is beperkt tot 10% van het per heden geplaatste aandelenkapitaal, alsmede 10% daarvan indien de uitgifte plaatsvindt in het kader van een fusie of overname dan wel het aangaan van een strategische alliantie.

Resultaatsbestemming 2018

De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besloten om met het oog op het belang van het herstel van de balans over 2018 geen dividend over gewone aandelen uit te keren. Dit punt is derhalve niet in stemming gebracht.