Heijmans heeft als grote ontwikkelaar en bouwer een serieuze invloed op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Samenwerking in de gehele keten is daarbij van groot belang. Zeker omdat ruim 70% van onze omzet bestaat uit inkoop van materialen en diensten. Leveranciers en onderaannemers spelen dan ook een zeer belangrijke roI in onze eigen duurzaamheidsambities en die van onze klanten en opdrachtgevers.

Toevoegen in plaats van onttrekken

Kern van de Heijmans visie - ‘Contouren van Morgen’ - is dat wij willen toevoegen in plaats van onttrekken. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie. Met menselijk kapitaal, kennis en technologie voegen we waarde toe voor klanten en de samenleving.

img_4331.jpg

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn essentiële thema's die je ook terugziet in ons Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVl) beleid. Heijmans streeft ernaar om in samenspraak met opdrachtgevers en opdrachtnemers, de nadelige gevolgen van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken en beslag op natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren. Ook betrekken we opdrachtnemers bij het streven naar verbetering van sociale aspecten zoals arbeidsomstandigheden en veiligheid, gezondheid en milieu. We nemen hiervoor verantwoordelijkheid binnen onze eigen organisatie en bij de keuze van onze opdrachtnemers.

Duurzaamheidsambities

Leidraad voor het MVI beleid van Heijmans vormt de in mei 2017 verschenen internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: NEN-ISO 20400. Deze is afgeleid van de richtlijn lS0 26000 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Samen met interne en externe stakeholders hebben we op kernthema’s en onderliggende onderwerpen uit deze richtlijnen per inkoopproductgroep gekeken welke aandachtsgebieden het belangrijkst zijn voor onze duurzaamheidsambities. Het gaat daarbij zowel om onze eigen bedrijfsvoering als om voor ons relevante productieketens van goederen, materialen en diensten. In het beleidsdocument Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is te lezen welke doelstellingen we hanteren en welke activiteiten we ondernemen op elk van deze thema’s.

heijmans_procurement_beleid_mvi.pdf (1,4 MB)