Uitstaand kapitaal € 45.100.000
Aantal uitstaande aandelen 4.510.000
Uitgiftekoers (per aandeel) € 10
Nominale waarde (per aandeel)  € 0,21
Houders Beleggingsfonds de Zonnewijser en
Nationale-Nederlanden Levensverzekering
Maatschappij N.V.,
ieder 50% van de aandelen 
Huidige dividend coupon 7,9%, jaarlijks achteraf uitkeerbaar
binnen 14 dagen na de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nieuwe dividend herzieningsperiode 1/1/2019 - 31/12/2023
Dividend nieuwe herzieningsperiode 7,21%, zijnde het gemiddelde van de 5 jaars 
Euro Currency Swap Curve over de laatste vijf
dagen van 2018, vermeerderd met een rente-opslag van 7,0%, exclusief geconditioneerde korting
(zie nadere afspraken) 

Nadere afspraken

Op de cumulatief preferente financieringsaandelen B is contractueel geen aflossing van toepassing. Vanuit de wens van Heijmans om toe te werken naar optimalisatie van de vermogensstructuur en financieringskosten is afgesproken om het uitstaande kapitaal binnen de komende dividend herzieningsperiode van vijf jaar als volgt terug te brengen, zonder dat een boete van toepassing is voor vervroegde aflossing:

- Zodra Heijmans dividenduitkering op normale aandelen hervat, wordt de helft van het bedrag dat op normale aandelen wordt uitgekeerd als terugbetaling van agioreserve afgelost op de cumulatief preferente financieringsaandelen B;

- Heijmans zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) ieder jaar verzoeken om de Raad van Bestuur van Heijmans te mandateren tot de uitgifte van maximaal 10% van het uitstaande (normale) aandelenkapitaal, zoals de laatste jaren ook is geschied. Op basis van dit mandaat zal Heijmans de verschuldigde dividend coupon uitkeren in de vorm van reguliere aandelen tegen marktprijs, waarbij de cash besparing wordt aangewend om af te lossen op het uitstaande kapitaal van de cumulatief preferente aandelen B. Dit aflossingselement gaat derhalve niet ten koste van het garantievermogen en heeft daarmee geen netto cash impact. Als voorbeeld, indien de emissie zou plaatsvinden tegen de slotkoers van 2018 van € 8,00, dan zou het gaan om de uitgifte van minder dan 2% van het aandelenkapitaal in het eerste jaar na de dividendherziening;

- Zodra de solvabiliteit op basis van het garantievermogen groter is dan 30% (zoals gerapporteerd in het jaarverslag over ieder toekomstig jaar) en Heijmans in dat jaar tot dividenduitkering overgaat, vindt een extra aflossing plaats in de vorm van een terugbetaling op gestorte agioreserve van de cumulatief preferente aandelen B ter hoogte van de verschuldigde dividend coupon van het voorgaande jaar.

In het geval het totaal van de aflossingen ertoe leidt dat het uitstaand kapitaal van de cumulatief preferente aandelen B halveert (kleiner wordt dan € 22.550.000), dan treedt automatisch een korting op van het dividend van 100 basispunten, ofwel, een verlaging van de dividend coupon naar 6,21%.

In geval van aflossingen als hiervoor benoemd wordt ieder jaar op 30 juni de stemverhouding van de cumulatief preferente aandelen B herzien pro rata de impact op de kapitaalverhoudingen.

De bovenstaande afspraken worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tijdens de jaarlijkse vergadering te houden op 10 april 2019, goedkeuring verleent voor de daarvoor benodigde wijziging van de statuten van de Vennootschap. De toelichting op deze statutenwijziging zal worden verstrekt bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.